AR的應用

divide
AR的應用

Pokemon Go曾經喺市面上掀起一股熱潮,而此Apps喺屬於AR嘅應用之一。今次文章就會為大家深入瞭解AR嘅應用和模式。

AR喺指擴增實境,英文為Augmented Reality (AR)。此技術喺由VR所衍生出來,將虛擬資訊擴增到現實空間中。換句話,虛擬物件會通過鏡頭呈現在眼前。再進一步討論,Ronald T. Azuma 曾提出了三項 AR 的必備要素:

AR的應用

1. 真實和虛擬同時存在
2. 可即時互動
3. 存在於三維空間

除咗果三種要素,以下有啲例子比你哋清楚了解AR嘅動作模式。

1. 固定式
指的是攝影機會在觀眾進入時,產生相對應的動畫。早前,就有博物館展出虛擬物件喺展覽區。

AR的應用

2.「觀察式」

指觀眾拿著手機,圍繞著物件移動,就有相對虛擬物件出現。

AR的應用

3.「探索式」

就喺好似Pokemon GO,通過探索找出虛擬物件。

AR的應用

由此可見,AR具不同的條件及模式,均對未來科技發展佔重要嘅一環。